Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek – VortexFoto Kft.

Letölthető változat

Tartalomjegyzék: 

1. Általános rendelkezések

2. Üzemeltetői adatok, tárhely-szolgáltató

2.1. Általános üzemeltetői adatok

2.2. Tárhely szolgáltató adatai

 

3. Panaszügyintézés (a 1997. évi CLV. törvény alapján)

3.1. Panaszügyintézés

 

4. Az Általános Szerződési és Felhasználási Feltételekről

4.1.  Általános rendelkezések

4.2.  Az ÁSZF hatálya és közzététel

4.2.1.  Az ÁSZF hatálya

4.2.2. Eladó webáruházának szolgáltatási területének hatálya

4.2.3. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

4.2.4. Az Eladó és a Vásárló között vásárláskor létrejövő szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

4.3. A megrendelés menete

4.3.1. Regisztráció menete

4.3.2. A – személyes – Fiók használata

4.4. A megrendelések feldolgozása

4.5. A megrendelt termék vételárának megfizetése

4.6. Árak és a számla

4.7. Házhoz szállítás, információk

4.7.1. Házhoz szállítás díjszabása

4.7.2. Szállítási díjak

4.7.3. Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan

 

5. A kellékszavatosság, a termékszavatosság, a jótállás és az elállás

5.1. Kellékszavatosság

5.2. Termékszavatosság

5.3. Jótállás

5.4. Elállási jog gyakorlásáról szóló tájékoztatás

5.4.1. Elállási nyilatkozatminta letöltésének és megküldésének módja, a termék visszaküldése

 

6. Adatkezelés

 6.1.  Statisztikai adatok

6.2.  Cookie-k (sütik)

6.3. Megrendelés adatai

 

7. Jogorvoslat lehetősége

8. Egyéb rendelkezések, információk

9. Szerzői jogok

 10. Mellékletek


1. Általános rendelkezések

A jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek a

      Cégnév: VortexFoto Korlátolt felelősségű társaság

            Cégnév röviden: VortexFoto Kft.

            Székhely: 2220 Vecsés, Fő út 148.

            Cégjegyzékszám: 13-09-164901

            Adószám: 24648787-2-13

            Számavezető bank/Bankszámlaszám: OTP Bank/11742551-20002846

            Képviseli: Izsáki Gábor (továbbiakban: Eladó),

és az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló, (továbbiakban Fogyasztó együtt, mint Felek) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

www.vortexcomputer.hu / www.laptopguru.hu / www.vortexfoto.hu  domain nevek alatt üzemelő webáruház rendszereket az Eladó üzemelteti.

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési és Felhasználási Feltételeinket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, így online adásvételi szerződés jön létre. A megkötött szerződés későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

A VortexFoto Kft. által üzemeltetett webáruházakban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

A VortexFoto Kft. által üzemeltetett áruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

2. Üzemeltetői adatok, tárhely-szolgáltató

2.1. Általános üzemeltetői adatok

       Cégnév: VortexFoto Kft.

Székhely: 2220 Vecsés, Fő út 148.

            Cégjegyzékszám: 13-09-164901

            Adószám: 24648787-2-13

Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Létrejött szerződés(ek) nyelve: Magyar

Elektronikus levelezési cím: info@laptopguru.hu

Telefonos elérhetőség: 06 30 680 4060

Szállítási partner, partnerek megnevezése:

                     FoxPost Zrt. , GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

Személyes átvételei lehetőség: 2220 Vecsés, Fő út 148.

Megrendelések feldolgozása hétköznapokon történik: Hétfőtől péntekig 09:00-tól 15:00-ig

Megrendelések teljesítésének átlagos ideje: 24-72 óra

Webáruház domain: www.vortexcomputer.hu / www.laptopguru.hu

2.2 Tárhely szolgáltatók adatai

Tárhely szolgáltató cégnév: Tárhelypark Kft.

Tárhely szolgáltató székhely / cím: 1122 Budapest, Gaál József út 24.

Tárhely szolgáltató e-mail cím: info@tarhelypark.hu

3. Panaszügyintézés (a 1997. évi CLV. törvény alapján)

3.1. Panaszügyintézés

Panaszügyintézés preferált helye:

 • e-mail formában: az info@laptopguru.hu központi e-mail címen,

 • telefonon: a 06 30 680 4060  telefonszámon,
 • levélben: a 2220 Vecsés, Fő út 148. címre,
 • személyesen: 2220 Vecsés, Fő út 148. cím, alatt található üzlethelyiségben.

Panaszügyintézés preferált módja:

 • e-mail formában: az info@laptopguru.hu központi e-mail címen,
 • levélben: a 2220 Vecsés, Fő út 148. címre,
 • személyesen: a 2220 Vecsés, Fő út 148. cím alatt található üzlethelyiségben.

Felhívjuk figyelmét, hogy panaszát vagy észrevételét a saját érdekében minden esetben, írásban, elektronikus formában – a jelen pontban megadott elérhetőségek bármelyikére címezve – küldje el részünkre. Az elektronikus levelezés előnye, hogy bármikor visszakereshető – a vonatkozó jogszabály(ok) által előírt tárolási határidő(k) betartása mellett.

Az Eladó kijelenti, hogy eljárása során elkötelezett a panaszok békés- és mindkét fél számára megnyugtató kezelése mellett!

A panaszügyintézés menete:

A szóbeli panaszát azonnal megvizsgáljuk, és szükség szerint orvosoljuk. Ha a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontunkról haladéktalanul jegyzőkönyvet veszünk fel, és annak egy másolati példányát:

 • személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben átadjuk,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldjük.

 A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt egyedi azonosítószámmal látjuk el.

A panaszról felvett jegyzőkönyv az alábbiakat tartalmazza:

 • a fogyasztó neve, lakcíme,

 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével
 • a fogyasztó aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Az írásbeli panaszt – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül írásban, érdemben megválaszoljuk és intézkedünk annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontunkat minden esetben indokoljuk.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrizzük, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatjuk.

A panasz elutasítása esetén írásban tájékoztatjuk arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy Eladó a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben a Felek közötti egyeztetés nem vezet eredményre, úgy panasza esetén, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez fordulhat. A békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó az Eladóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

Az Eladót, a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli!

A békéltető testület előtti eljárás:

 

Az Eladót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a (8) bekezdésben rögzített tartalommal, az ott említett határidőn belül válasziratát megküldeni a békéltető testület számára. A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével a vállalkozás a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben a vállalkozás székhelye, telephelye vagy fióktelepe nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A békéltető testület eljárása tehát a Fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani.

A kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

 1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

 2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 3. – ha a fogyasztó az illetékességet az Fgytv. 20. § (3) bekezdésére kívánja alapítani – a 20. § (1) és (2) bekezdése szerint illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 5. a fogyasztó nyilatkozatát a 27. §-ban előírt feltétel teljesítéséről,
 6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 7. a testület döntésére irányuló indítványt,
 8. a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot a 27. §-ban előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

Illetékes békéltető testület:

minden esetben a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási hely szerinti békéltető testület

Békéltető testület elérhetőség:

elérhetőségek az alábbi linkre kattintva érhetők el; http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az európai uniós online vitarendezési platform:

Az európai uniós online vitarendezési platform elérhetősége; https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 

Az európai uniós online vitarendezési platform, az Európai Bizottság által létrehozott olyan honlap, mely 2016. február 15-től fogyasztó és vállalkozás közötti határon átnyúló fogyasztói jogvita esetére nyújt alternatív vitarendezési megoldást. Online adásvétel vagy szolgáltatás megrendelése esetén a szerződésből fakadó jogvita esetén ez egy lehetőség, hogy a felek nézeteltéréseiket gyors, hatékony és költségkímélő módon rendezzék.

Gyakorlatilag minden webáruházon keresztüli vásárlás esetén igénybe vehető. Fontos ismérv ugyanakkor, hogy csak határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén van lehetőség a platform használatára. Ha adott esetben azonban mindkét fél Magyarországon van, akkor az EU-s online vitarendezés nem vehető igénybe.

A Fogyasztónak elsőként közvetlenül a kereskedővel kell megkísérelni a vitás kérdés rendezését. Ennek sikertelensége esetén lehet a panaszt benyújtani, melyet az online vitarendezési platform továbbít a kereskedőnek. Az érintett feleknek ezután meg kell egyezniük a jogvitában eljáró alternatív vitarendezési fórumról. Amennyiben 30 napon belül nem sikerül ebben megegyezni, vagy ha a platform a benyújtott adatok alapján nem tud egy hatáskörrel rendelkező alternatív vitarendezési fórumot azonosítani, úgy a panasz nem kerül további feldolgozásra. Ebben az esetben a panaszos fél előtt természetesen nyitva van a “hagyományos” jogérvényesítés lehetősége, azaz fordulhat bírósághoz vagy egyéb hatósághoz az adott ország nemzeti joga alapján.

Magyarországon 2015. szeptember 11-től a Budapesti Békéltető Testület kizárólagos illetékességgel rendelkezik a határon átnyúló jogviták elbírálására. Ennek megfelelően, ha a felek magyar fórumban állapodnak meg, akkor minden esetben a Budapesti Békéltető Testület lesz az illetékes. Ugyanakkor nincs akadálya annak, hogy a felek egy másik EU tagállam fórumában állapodjanak meg, ebben az esetben ezen ország fóruma járjon el az ügyben.

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.) látja el az online vitarendezési kapcsolattartó pont feladatait is egyben, mely alapján az eljárással kapcsolatos kérdésekben segíti a feleket.

Főszabály szerint a felek megegyezésén alapul, hogy melyik fórum jár el az ügyben, ugyanakkor magyar kereskedők kötelesek együttműködni a Budapesti Békéltető Testülettel. Tehát ha egy másik tagállamban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztó ezt kéri, akkor a magyar kereskedő nem utasíthatja el a Budapesti Békéltető Testület eljárását.

Az alternatív vitarendezési eljárás zárulhat a felek közötti kötelező erővel bíró egyezséggel. Ha a felek nem tudtak megegyezni, de a kereskedő aláveti magát a fórumnak, akkor a fórum kötelezést tartalmazó határozatot hozhat. Alávetés hiányában a fórum ajánlást tehet, amely ugyan nem rendelkezik kötőerővel, de ha a kereskedő nem teljesíti az ajánlásban foglaltakat, a békéltető testület 60 nap elteltével nyilvánosságra hozza a vállalkozás adatait, az ügy leírását, valamint az ajánlást.

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület eljárása ingyenes. Egyéb tagállamok vitarendezési fórumában az eljárási díj eltérő lehet, ezért érdemes még a fórum kiválasztása előtt érdeklődni a költségekről.

Az eljárás a kérelem hiánytalan beérkezésétől számított legfeljebb 90 napig tarthat.

Fontos, hogy az online vitarendezési platform igénybevétele nem érinti az érintettek jogszabályban meghatározott igényérvényesítési jogait, így például a bírósági úton történő jogérvényesítést.

 

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. Az online vitarendezési eljárással kapcsolatosan tájékoztatást a +36 1 488 2033 telefonszámon vagy az onlinevita@bkik.hu elérhetőségen nyújtanak. További információ a békéltető testület honlapján érhető el.

 

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat

 

Tilos a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat.

Tisztességtelen az a kereskedelmi gyakorlat,

 • amelynek alkalmazása során a kereskedelmi gyakorlat megvalósítója nem az észszerűen elvárható szintű szakismerettel, illetve nem a jóhiszeműség és tisztesség alapelvének megfelelően elvárható gondossággal jár el (a továbbiakban: szakmai gondosság követelménye), és
 • amely érzékelhetően rontja azon fogyasztó lehetőségét az áruval kapcsolatos, a szükséges információk birtokában meghozott tájékozott döntésre, akivel kapcsolatban alkalmazzák, illetve akihez eljut, vagy aki a címzettje, és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg (a továbbiakban: a fogyasztói magatartás torzítása), vagy erre alkalmas.

Tisztességtelen különösen az a kereskedelmi gyakorlat, amely megtévesztő vagy agresszív.

A fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozóan az Fttv. 1. § (4) vagy (5) bekezdése szerint külön jogszabályban előírt, az e törvényben foglaltaknál szigorúbb követelményeket megsértő kereskedelmi gyakorlat tisztességtelen.

Megtévesztő az a kereskedelmi gyakorlat, amely valótlan információt tartalmaz, vagy valós tényt – figyelemmel megjelenésének valamennyi körülményére – olyan módon jelenít meg, hogy megtéveszti vagy alkalmas arra, hogy megtévessze a fogyasztót az alábbiak közül egy vagy több tényező tekintetében, és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg, vagy erre alkalmas (Fttv. 6. §)

Megtévesztő az a kereskedelmi gyakorlat, amely

 • figyelembe véve valamennyi tényszerű körülményt, továbbá a kommunikáció eszközének korlátait – az adott helyzetben a fogyasztó tájékozott ügyleti döntéséhez szükséges és ezért jelentős információt elhallgat, elrejt, vagy azt homályos, érthetetlen, félreérthető vagy időszerűtlen módon bocsátja rendelkezésre, vagy nem nevezi meg az adott kereskedelmi gyakorlat kereskedelmi célját, amennyiben az a körülményekből nem derül ki, és

 • ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg, vagy erre alkalmas (a továbbiakban: megtévesztő mulasztás).

Az Fttv. 7.  § alkalmazásában:

 • az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában,

 • kötelező európai uniós jogi aktus rendelkezéseinek átültetése céljából elfogadott külön jogszabályi rendelkezésekben, illetve
 • az 1. § (4) bekezdésének a)-d) pontja, valamint (5) bekezdésének b) pontja szerinti külön jogszabályi rendelkezésekben
 • meghatározott tájékoztatási követelményekben előírt információ az ott meghatározott kereskedelmi kommunikáció tekintetében jelentős.

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértéséért felel az a vállalkozás, amelynek a kereskedelmi gyakorlattal érintett áru értékesítése, eladásának ösztönzése közvetlenül érdekében áll.

A vállalkozás felel akkor is, ha a kereskedelmi gyakorlatot szerződés alapján más személy valósítja meg a vállalkozás érdekében vagy javára.

 

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt a fogyasztóvédelmi hatóság jár el.

4. Az Általános Szerződési és Felhasználási Feltételekről

4.1. Általános rendelkezések

Az Eladó a webáruházának Általános Szerződési és Felhasználási Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF), azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a webáruház-szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a szolgáltató és a vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a webáruház-szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

4.2. Az ÁSZF hatálya és közzététel

4.2.1. Az ÁSZF hatálya

Jelen ÁSZF határozatlan ideig hatályos!

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor egyoldalúan módosítsa. A módosított ÁSZF annak a www.vortexcomputer.hu / www.laptopguru.hu  weboldalakon történő közzétételkor lép hatályba.

A hatályos ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg az Eladó webáruháza által nyújtott szolgáltatásokat az Eladó webáruháza biztosítja.

4.2.2. Eladó webáruházának szolgáltatási területének hatálya

Az Eladó webáruháza által biztosított adathálózati kezelői felület az adathálózat (internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről, a nap 24 órájában elérhető.

4.2.3. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

Informatikai-, híradástechnikai-, szórakoztató elektronikai, fotó, videó-, mobilkommunikációs-, irodatechnikai- számítástechnikai eszközök, világítástechnikai eszközök, játék/RC, konzol, Apple termékek, háztartási gép, hardverek és szoftverek, ajándéktárgyak kereskedelme.

A megjelenített termékek a webáruházban kizárólag on-line, utánvétes vagy előre utalásos kiszállítással, illetve személyes átvétellel rendelhetőek meg.

4.2.4. Az Eladó és a Vásárló között vásárláskor létrejövő szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

Az adott áru megrendelés leadásának időpontja az az időpont, amikor megrendelését az áruházon keresztül a Vásárló eljuttatja az Eladóhoz. Megrendelése akkor lép életbe, ha online megrendelését e-mailben visszaigazoljuk (maximum a megrendelés leadásától számított 72 órán belül). Amennyiben ez a visszaigazolás nem érkezik meg 72 órán belül, úgy a Vásárlónak és az Eladónak, a megrendelésből fakadó ajánlati kötöttsége megszűnik, vagyis a szerződés megkötésének elmaradása nem kérhető rajta számon. Az áruházi rendszer által küldött automata megrendelés összesítő azaz megerősítő e-mail nem egyenértékű a fent említett visszaigazolással (visszaigazoló e-mail).

A “Kapcsolat” menüpontban a Vásárló megtalálja elérhetőségi adatainkat. Ezen elérhetőségeken jelezheti jótállási-, szavatossági- igényét, elállási szándékát, egyéb kifogását, vagy kérhet információt valamely termékről vagy konkrét megrendelésről, a jelen ÁSZF-ben rögzített feltételek szerint.

Tájékoztatjuk, hogy internetes áruházunkban kötött elektronikus szerződése az interneten – ún. „kattintással” – ráutaló magatartással valósul meg. Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Eladó és a Vásárló között létrejött elektronikus szerződés nem minősül írásban kötött szerződésnek, fokozott biztonsági elektronikus aláírással nincs ellátva, nem kerül iktatásra, és a későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető. Áruházunkban az elektronikus szerződést rögzítő maradandó elektronikus eszköz nyelve a magyar. Tehát a szerződés megkötésének, és a szerződésnek, valamint a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv is a magyar. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért semmilyen felelősséget nem vállalunk! A termékoldalakon található termék leírások csak tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmaznak az adott termékről minden információt. A képek helyenként illusztrációk, a termékek a valóságban eltérően nézhetnek ki és eltérő tulajdonsággal rendelkezhetnek. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a termék gyártói minden esetben fenntartják a termék és azok tulajdonságainak, szolgáltatásainak, funkcióinak előzetes bejelentés nélküli megváltoztatását, így az ebből fakadó esetleges félreértésékért az Eladó nem tartozik felelősséggel.

A hivatalos termékleírásért kérjük, látogasson el a termék gyártójának weboldalára. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek, az ár változtatás jogát az Eladó fenntartja magának. Az esetleges elírásokból, téves adatokból és egyéb információkból eredő bárminemű károkért az Eladó nem vállal felelősséget

4.3.    A megrendelés menete

A megvásárolni kívánt terméket helyezze a Kosárba. A személyes Kosarába kétféle képpen helyezhet el terméket;

 • a kereső mező találati listáján és az egyes termékkategóriák használata során látható termék lista, termékablak alsó sorában található „Kosárba teszem” feliratú ikonra kattintva vagy
 • a konkrét termék ún. Termék adatlap jobb oldalán található „Kosárba teszem” feliratú ikonjára kattintva.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy konkrét terméket kizárólag – amennyiben szükséges – a Termék adatlap jobb oldalán található „Kosárba teszem” feliratú ikon feletti mezők kitöltése/kiválasztása után tud a személyes Kosarában elhelyezni!

A személyes Kosár tartalmát, a webáruház jobb szélső sávban látható. A személyes Kosár fülben lehetősége van a Kosárban elhelyezett termékek kezelésére (így pl. a mennyiség módosítására) és törlésére, továbbá arra, hogy – a Kosár menü kibontása helyett – közvetlenül a „Pénztár” felületre navigáljon. A személyes kosár fül a jobb oldalon található kosárba rakott termékek listája alatti „Kosár” gomb megnyomásával nyitható meg.

Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrizze a megvásárolni kívánt termék főbb paramétereit. Amennyiben módosítani kívánja a korábban megadott darabszámot, úgy a kosár fül alatt a „Mennyiség” mezőbe írja be a megrendelni kívánt mennyiséget, majd a „Kosár frissítése” gombra kattintva módosítsa a megrendelt termék(ek) darabszámát. (Ekkor a vételár összege is automatikusan változik, a megadott mennyiség változásának megfelelően)

A törlés a piros „x” gombra kattintva törölheti a kosár tartalmát.

Amennyiben további terméket kíván a megvásárolni, kattintson a menüsorban található „webshop” gombra.

A vásárlás regisztráció nélkül is lehetséges, amennyiben viszont szeretné legközelebbi vásárlás alkalmával mindössze a kosár tartalmát összeállítani, már csak e miatt is (részletesebben a 3.3.1. pontban) praktikus lehet a regisztráció elvégzése.

Amennyiben a webáruházban történő vásárlásakor nem kíván regisztrálni rendszerünkbe, úgy vásárlását az alábbiak szerint teheti meg;

A megvásárolni kívánt termék kötelező (*-gal jelölt) paramétereinek megadását követően a „Fizetés” gombra kattintva, a „Pénztár” webáruház felület jelenik meg. Itt lehetősége nyílik Új vásárlóként a 3.2.1. pont szerinti regisztrációra az „Új vásárló” > „Regisztráció” > „Tovább” opció kijelölésével és a regisztráció nélküli „Új vásárló” > „Csak vásárlás”  > „Tovább”  vásárlás kiválasztására.

A „Csak vásárlás” kiválasztásával, a „Tovább” gombra kattintva a vásárlás folytatásához az alábbi adatokat kell* megadnia;

Az Ön személyes adatai

 • Az Ön neve* (kötelező)
 • E-mail* (kötelező)
 • Telefon* (kötelező)

 

Az Ön címe

 • Cégnév (opcionális)
 • Adószám (Cégnév megadása esetén kötelező)
 • Irányítószám* (kötelező)
 • Város* (kötelező)
 • Kerület (opcionális)
 • Közterület neve* (kötelező)
 • Közterület jellege* (kötelező)
 • Házszám* (kötelező)
 • Megjegyzések (opcionális)
 • Szállítás másik címre (opcionális)

Fontos, amennyiben a szállítási cím nem azonos a számlázási címmel, úgy a keret jobb felső sarkában található, pipálható opciós jelölőnégyzetet („Szállítás másik címre?”) ki kell pipálnia, majd ez után már rögzíthető lesz a tényleges szállítási cím!

 (Figyelem!, mező automatikusan nem kerül kijelölésre, ebben az esetben a szállítási cím megegyezik a számlázási címmel!)

A „Szállítás másik címre?” jelölőnégyzet kattintása esetén – amennyiben a szállítási cím nem azonos a számlázási címmel – a „Szállítási adatok” megadása következik.

 

Itt az az alábbi adatokat kell* megadnia:

 • Az Ön neve* (kötelező)
 • Cégnév (opcionális)
 • Irányítószám* (kötelező)
 • Megye* (kötelező)
 • Település* (kötelező)
 • Kerület (opcionális)
 • Közterület neve* (kötelező)
 • Közterület jellege* (kötelező)
 • Házszám(kötelező)
 • Megjegyzések (opcionális)

Ettől a ponttól kezdve a megrendelés menete megegyezik a regisztrált felhasználók eljárásával.

Amennyiben a szállítási cím nem azonos a számlázási címmel, úgy az előző lépést kihagyva a „Szállítási mód” kiválasztására van lehetőség. A www.vortexcomputer.hu / www.laptopguru.hu webáruházakban az alábbi szállítási módok közül választhat:

 • Személyes átvétel üzleteinkben*
 • Előre, közvetlen banki átutalásos szállítás futárral
 • Online Barionos fizetéses szállítás futárral

*Üzletünk, ahol lehetősége van átvenni a megrendelt termék(ek)et:

 • 2220 Vecsés, Fő út 148. címen található

A szállítási mód megadásakor, az egyes szállítási módok mellett feltűntetésre kerül a konkrét szállítási módhoz kapcsolódó fizetési mód és annak vagy az ún. Szállítási, fizetési feltételekben megtalálható táblázat szerint számolandó- de minimum költsége, vagy a konkrét díjtétel összege A szállítási díj, a szállításai feltételekben meghatározott táblázat alapján számolandó. A szállítást végző szolgáltató, a termékek súlya vagy a webáruházban található információk téves mivolta miatt az Eladót felelősség nem terheli, a végső szállítási díj eltérhet a táblázat alapján kiszámított és a webáruházban közzétett szállítási díj összegétől, amelyért az Eladót felelősség nem terheli.

A teljesítési határidőt és a termék készletállapotát / szállítási határidejét Eladó minden esetben a konkrét termék adatlapján, a „Készlet információ” sorban, státuszként tűnteti fel.

A „Készlet információ” sorban található státuszok az alábbiak szerint kategorizálhatók:

 • Készleten”: raktáron van, várható szállítás 3-5 nap
 • Függőben lévő rendelés” általában a megjelölt időn belül megérkezik, várható szállítás: 3-14 nap
 • Engedélyezett utánrendelésre” Készletről elfogyott, beszerzése folyamatban van, várható szállítás: 3-14 nap
 • Elfogyott”: mindenképp érdeklődjön!

A készletinformációkért vagy a rendeléséről az alábbi elérhetőségen érdeklődhet:

Mindenekelőtt szükséges kiemelni, hogy az év nagyobb ünnepei előtt (karácsony, húsvét) megnövekedett szállítási időre kell számítaniuk a vásárlóknak, így az ajándékbeszerzést célszerű időben elkezdeni. Ekkor a szállítási idő miatt kialakulandó jogvita megoldása céljából a webáruházzal szükséges közvetlenül felvenni a kapcsolatot. 

Ebben a menüpontban lehetősége nyílik a vásárlónak a szállítással és az átvétellel kapcsolatos további információk megadására, a „Rendelés jegyzetek” szövegablak használatával. Ebben a szövegablakban lehetősége nyílik a vásárlónak a vásárlással kapcsolatos további információk megadására is..

Alább a megrendelt termékeket összesítve láthatja a megrendelésével kapcsolatos összes információt, így a megvásárlandó termék(ek) megnevezését, mennyiségét, egységárát, alább pedig a Részösszeg” sorban látható a termékek bruttó összege.

Alatta lehet kiválasztani az átvételi módokat, ahol az egyes szállítási módok mellett feltűntetésre kerül a konkrét szállítási költség is.

Az „Összeg” sorban található a rendelés végső költsége (a termékek árának az összege a szállítási költséggel terhelve).

Végül a Fizetési mód megadására van lehetőség, mely a következő(k) lehet(nek):

 • „Személyes átvétel – Üzletünkben: 2220 Vecsés, Fő út 148.” kiválasztása esetén (FONTOS: Az átvétel lehetséges időpontjáról a termékek beszerzését és beérkezését követően e-mail-ben tájékoztatást adunk!):

  • Készpénzes fizetés üzletünkben (Személyes átvételkor üzletünkben lehetőség van fizetni, készpénzzel vagy bankkártyával is.
  • Barion:
   • Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
   • A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártyád számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint működő egy e-mail címet.
   • Ha azonban regisztrálsz, soha többé nem kell begépelned a kártyaadataid egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az e-mail címed és jelszavad. Ez nem csak kényelmes, de a biztonságodat is növeli!
   • Fizetéshez használhatod:
    • Mastercard vagy Maestro bankkártyádat
    • Visa vagy Electron bankkártyádat
    • Amex bankkártyádatBarion fizetési partner

   A Barion szervereit a Norton/Symantec/Verisign 256 bites SSL titkosítása védi. Fizetés előtt mindig ellenőrizd, hogy valóban a Barion biztonságos szerverén adod meg a fizetéshez szükséges bankkártya adatokat vagy jelszót. A böngésződ zöld színnel jelzi, ha a fizetés biztonságos, és a fizetőoldal tulajdonosát Barion Payment Inc [HU] néven azonosítja. A Barion rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, így jogosult bankkártya adatokat kezelni. A Barion szerverek biztonságát a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint alakították ki.A Barion rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, így jogosult bankkártya adatokat kezelni. A Barion szerverek biztonságát a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint alakították ki.További információ és ingyenes regisztráció a Barion oldalán: www.barion.comBARION adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken tölthető le: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

  • Közvetlen banki átutalás (Fizetés közvetlenül a bankszámlánkra. A megjegyzés rovatban tüntesd fel a rendelésszámot. A termék átvétele az összeg beérkezését követően történik.)
 • „Házhoz szállítás előrefizetéssel: 1.999,00Ft” kiválasztása esetén:
  • Barion (Fizetés Barionon keresztül. Fizetés bankkártyával, nem kötelező regisztrálni! A termék postázása az összeg beérkezését követően történik.)
  • Közvetlen banki átutalás (Fizetés közvetlenül a bankszámlánkra. A megjegyzés rovatban tüntesd fel a rendelésszámot. A termék postázása az összeg beérkezését követően történik.)
 • „FoxPost automatába —–“Megjegyzés rovatban kérem adja meg az automata címét”: 999,00Ft” kiválasztása esetén:
  • Barion (Fizetés Barionon keresztül. Fizetés bankkártyával, nem kötelező regisztrálni! A termék postázása az összeg beérkezését követően történik.)
  • Közvetlen banki átutalás (Fizetés közvetlenül a bankszámlánkra. A megjegyzés rovatban tüntesd fel a rendelésszámot. A termék postázása az összeg beérkezését követően történik.)

A „Fizetési mód” kiválasztása után továbblépni csak az Általános Szerződési és Felhasználási Feltételekben foglalt rendelkezések elfogadását követően van lehetőség! A jelölőnégyzet megjelölésével és a megrendelésem elküldésével egyidejűleg a megrendelő nyilatkozik, hogy megismerte és elfogadta az Adatkezelési tájékoztató -ban leírtakat, továbbá tudomásul veszi, hogy megrendelésem fizetési kötelezettséggel jár.

A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére „Megrendelés elküldése” feliratra kattintást követően kerül sor. A rendelés leadása tehát a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással véglegesíti, ami az Ügyfél részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

Amennyiben megrendelése sikeres volt, a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomását követő pár másodpercen belül a „Köszönjük! A rendelést megkaptuk.” üzenet jelenik meg, egyúttal a megrendeléséről egy, a korábban megadott e-mail címre automatikusan generált összesítőt küldünk – az automatikusan generált összesítő nem egyenértékű az ügyfélszolgálat által, a megrendelést követően megküldendő visszaigazolással (visszaigazoló e-mail), így az nem minősül az Eladó részéről tett kötelezettségvállalásnak-. A visszaigazolás tartalmazza a „Tájékoztatót az elállási jogról” nevű dokumentumot.

Az e-kereskedelmi szerződés a felek között akkor jön létre, amikor az eladó által küldött, rendelést követő visszajelzés tartalmazza a vevő nevét, címét, a rendelés számát, a megrendelt termék díját, az egyéb költségeket és a rendelés minden lényeges adatát. A rendelést követő automatikus üzenettel tehát, amely csak annyit tartalmaz, hogy „Köszönjük a rendelését, annak feldolgozása folyamatban van”, még nem jön létre a szerződés.

4.3.1. Regisztráció menete

Bár a vásárláshoz önmagában nem szükséges regisztrálni rendszerünkbe, azonban a webáruház által kínált biztonsági és kényelmi funkciókat kizárólag Személyes Fiókján keresztül tudja használni. A regisztráció egyrészt biztonsági célt szolgál, hiszen így tudjuk garantálni a megrendeléshez szükséges adatok biztonságos kezelését, másrészt pedig a későbbi félreértések elkerülését szolgálja.

A regisztráció előnyei:

 • regisztrált fiókjával személyes információkat kaphat megrendeléseiről, azok állapotáról,
 • a kapcsolattartás is közvetlenebb az Eladóval,
 • előre beállíthatja, majd bármikor módosíthatja számlázási és szállítási adatait, így nem kell minden megrendelés esetében ezeket újra és újra megadnia…,
 • …ezáltal kiküszöbölve az elírásokból, tévedésekből eredő esetleges félreértéseket,
 • biztonságos.

A Regisztrációra a Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével, vagy a fizetési folyamatba beágyazva kerülhet sor. A Regisztráció menüpont alatt egy valós e-mail cím, név és egy választott jelszó megadása szükséges. Az adatok megadását követően a Regisztráció létrejön, amiről a megadott e-mail címre visszaigazoló üzenetet küldünk. Amennyiben az Ügyfél a Kosár oldalról vásárlási és fizetési szándékkal tovább lép, abban az esetben a Regisztráció egyszerűsített módon, csak egy valós e-mail cím megadásával is végrehajtható. Az Ügyfél részére a megadott e-mail címre ebben az esetben visszaigazoló üzenetet küldünk. ami tartalmaz egy jelszó beállítására szolgáló hivatkozást is. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Ügyfél a felelős. Amennyiben Ügyfél tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavakhoz jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

Regisztráció törlése

Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor törölni az ügyfélszolgálatnak küldött e-mail üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Az Ügyfél felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

4.3.2. Személyes fiók használata

A személyes regisztráció, a webáruház jobb felső sarkában található „Fiókom”  fül alatt található „Regisztráció” menüpontra kattintva lehetséges. A „Regisztráció” kiválasztásával a regisztrációs felületre érve a személyes regisztrációhoz szükséges adatokat kell* megadnia, így;

1. Személyes adatai

 • Az Ön neve(kötelező)

 • E-mail(kötelező)0
 • Telefon* (kötelező)
 • Fax (opcionális)

2. Számlázási adatok

 • Cégnév (opcionális)

 • Adószám (Cégnév megadása esetén kötelező)
 • Irányítószám* (kötelező)
 • Megye (opcionális)
 • Település(kötelező)
 • Kerület (opcionális)
 • Közterület neve(kötelező)
 • Közterület jellege* (kötelező)
 • Házszám* (kötelező)
 • Egyéb (opcionális)

III. Jelszó

 • Jelszó* (kötelező)

 • Jelszó mégegyszer* (kötelező)

1. Hírlevél

 • Feliratkozás igen* (opcionális)

 • Feliratkozás nem* (opcionális)

Hírlevélre nem köteles feliratkozni, a személyes regisztrációja e nélkül is érvényes, azonban itt mindenképpen választania kell a megadott lehetőségek közül!

Fontos, hogy regisztrációja folytatásához mindenképp el kell fogadnia a jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételekben foglalt rendelkezéseket!

A regisztrációs űrlap helyes és hiánytalan kitöltését és az Általános Szerződési és Felhasználási Feltételekben foglalt rendelkezések elfogadását követően, a rendszer automatikusan elkészíti személyes fiókját, melyet annak elkészültét a rendszer a webáruház felületen a „Fiókja elkészült!” üzenettel, illetve a regisztráció során megadott e-mail címére küldött megerősítő üzenettel igazolja vissza.

Fontos, hogy a regisztrációja során valós e-mail címet adjon meg, mert vásárlásaival, kérdéseivel kapcsolatos minden információ erre az e-mail címére küldött elektronikus üzenetben fog megérkezni!

Fontos továbbá, hogy saját érdekében fordítson kiemelt figyelmet a megadott jelszava kezelésére, nehogy az illetéktelenek kezébe kerüljön!

Kérjük, hogy kiemelten ügyeljen az elérhetőségi adatok pontos megadására. Rosszul megadott e-mail cím esetén a visszaigazolást nem tudjuk kézbesíteni a megrendelés beérkezéséről. Amennyiben a beérkezett üzenetek mappában nem találja a visszaigazolást, ellenőrizze a SPAM – levélszemét mappákat is. Hibásan megadott kapcsolattartási adatok esetén nem tudjuk felvenni Önnel a kapcsolatot. Pontatlanul vagy hiányosan megadott kapcsolat-felvételi adatokból adódóan a megrendelés teljesítése ellehetetlenülhet, melyért az Eladót felelősség semmilyen módon nem terheli.

Amennyiben a webáruház felületen a „Fiókja elkészült!” üzenet jelenik meg, úgy szolgáltatásainkat a „Tovább” gombra kattintva érheti el. Ekkor a webáruház felület személyes Fiók menüjében lehetősége nyílik a különböző fiókbeállítások elvégzésére, jelszavának módosítására, számlázási adatainak szerkesztésére, személyes kívánságlistájának használatára és megtekintésére, megrendelései ellenőrzésére és kezelésére, illetve a hírlevélre történő fel- illetve leiratkozásra is.

4.4. A megrendelések feldolgozása

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 9:00 órától – 15:00 óráig történik.

Természetesen a megrendelés feldolgozásaként fent megjelölt időponton kívül is, a nap 24 órájában van lehetőség a megrendelés(ek) leadására. Amennyiben viszont megrendelését az adott munkanap 15:00 óra után adja le, úgy megrendelése csak az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra!

Ügyfélszolgálatunk, az automatikusan generált rendelést megerősítő e-mail megérkezését követően, minden esetben – a fent rögzített időszakban – visszaigazolást küld e-mailben (visszaigazoló e-mail), hogy mikor és milyen feltételek mellett tudja teljesíteni a megrendelést.

Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésére, minden esetben a visszaigazoló e-mailben foglalt feltételek az irányadóak.

Az Eladó jogosult rövidebb határidőt, vagy státuszt is megadni, melyet a visszaigazoló e-mailben köteles rögzíteni.

Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítésre kizárólag a Vásárlóval történő egyeztetést követően kerülhet sor! Amennyiben a megrendelés elküldését követően nem kap a megadott e-mail címre visszaigazolást, javasoljuk ellenőrizze a SPAM (levélszemét) mappát a levelező rendszerében. Amennyiben nem kapta meg a visszaigazolást, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot, megadott elérhetőségeink valamelyikén.

4.5. A megrendelt termék vételárának megfizetése

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

A megrendelt termék vételárát, a termék megrendelésekor vagy személyes átvétel esetén üzletünkben lehet megfizetni.

Fontos, hogy a Szolgáltató teljesítéssel kapcsolatos szolgáltatási feltételeiért, illetve azokban bekövetkező esetleges változásokért az Eladó semmilyen módon nem tartozik felelősséggel!

A megrendelést visszaigazoló levél (visszaigazoló e-mail) alapján meghatározott végösszeg (vásárlás végösszege) minden költséget tartalmaz.

Fontos, hogy számlát a csomag minden esetben tartalmazza. Vásárló, a csomag átvételével és/vagy a vételár megfizetésével kijelenti, hogy a csomaggal együtt, az Eladó által kiállított, helyes adatokat és információkat tartalmazó számlát és elállási jogról szóló tájékoztatót is átvette.

4.6.    Árak és a számla

Árak:

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, bruttó fogyasztói árak melyek tartalmazzák a törvényben előírt ÁFA-t (Általános Forgalmi Adó), azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját és az egyéb esetlegesen felmerülő költségeket. A házhozszállítás költsége elsősorban a termék méretétől és súlyától függ.

A szállítás díjait a szállítást végző Szállító mindenkor hatályos szolgáltatási díj táblázata tartalmazza, melynek változásából, vagy az eltérésekből fakadó esetleges félreértésekért, vagy károkért az Eladó semmilyen módon és mértékben nem tartozik felelősséggel.

Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

A Honlapon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve.

Megfizetni minden esetben a bruttó árat kell, de termék nettó ára is feltűntetésre kerül.

A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

Fontos, hogy amennyiben az Eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os, stb. árra, akkor az Eladó nem köteles, az érintett terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél – egyéb költségek nélkül – elállhat vásárlási szándékától.

 

Kérjük, fordítson kiemelt figyelmet arra, hogy a regisztráció során megadott számlázási adatokat minden esetben ellenőrizze rendelése leadásakor, mert a számla kiállítása után, utólag a számlázási adatokban nem áll módunkban változtatásokat eszközölni!

Az Eladó fenntartja az árváltoztatás jogát! A webáruház termékeinek méretében, paramétereiben, más adataiban előforduló esetleges eltérésekért/hibákért felelősséget nem vállalunk!

A weboldalon megjelentetett termékképek helyenként csak illusztrációk, azok a valóságtól egyes vagy egyszerre több tulajdonságaikban eltérhetnek!

Kérdés, észrevétel esetén kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, a megadott elérhetőségeink valamelyikén!

Eladó kifejezetten fenntartja a Termékekre vonatkozó tulajdonjogát a Termékek teljes vételárának kifizetéséig. A tulajdonjog fenntartásának időtartama alatt a Vevő nem jogosult a Terméket tovább értékesíteni, bérbe- vagy használatba adni, azt megterhelni vagy azzal egyéb módon sajátjaként rendelkezni.

Számla:

Eladó, a Vásárló által megvásárolt termékekről minden esetben számlát állít ki, melyet a szállítás- és a fizetés módjától függően a termék átvételekor, Online fizetéskor vagy előre utalás esetén a tényleges átvételt megelőzően állít ki és ad a Vásárló birtokába.

Az Eladó által kiállított számla minden esetben megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek vonatkozó rendelkezéseinek.

4.7.    Házhoz szállítás, információk

Webáruházunkban leadott megrendeléseit, a  FoxPost Zrt. vagy a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. kézbesíti. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik, 07:00 és 17:00 óra közötti időszakban. Amennyiben ebben időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet megadni. A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg, az át nem vett csomagok szállítási költségét – a Megrendelő egyéb, az átvétel elmaradásának felelőssége alóli mentesülésének igazolása hiányában – az Eladó jogosult a Vevőre terhelni! A csomag átvételével a Vásárló ráutaló magatartásával nyilatkozik, hogy a csomag tartalmazta legalább a készpénzfizetési számlát, az elállási jogról szóló tájékoztatót és – amennyiben szükséges – a termékhez tartozó használati utasítást.

A szállítási szolgáltatással kapcsolatban további információkról a https://www.foxpost.hu/csomagatvetel ill. https://gls-group.eu/HU/hu/gyik linken található szállítói tájékoztatásban olvashat.

Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, az esetlegesen a termék(ek)en észlelt sérülés esetén kérje helyszíni jegyzőkönyv felvételét, és ne vegye át a csomagot! Utólagos, jegyzőkönyv hiányában beérkezett reklamációs igényt nem áll módunkban elfogadni!

4.7.1. Házhoz szállítás díjszabása

A megrendelt termékek házhozszállítási költségeinek meghatározása, a Szállító mindenkor hatályos díjszabása alapján történik.

A Szolgáltató szolgáltatási feltételeiben és díjszabásában bekövetkező esetleges változásokért az Eladó semmilyen felelősséggel nem tartozik.

Az Eladó, a Vásárló kényelme érdekében igyekszik a konkrét termékek – csomagolással növelt – súlyát megadni az egyes termékek mellett. A konkrét termék(ek) mellett feltüntettet súly érték tájékoztató jellegű, és az esetleges hibákért az Eladó nem tartozik felelősséggel!

A Vásárló a megrendelt termékekhez kapcsolódó súly érték az egyes termékek mellett külön-külön, a megerősítő- és a visszaigazoló e-mailben pedig egyben is feltűntetésre kerül. A vásárlás során, a webáruházban feltűntetésre kerül az egyes termékek összes súlya alapján számított várható szállítási költség. Eladó a pontos szállítási díjat minden esetben a visszaigazoló e-mailben rögzíti, ennek megfelelően a szállítás költségére a visszaigazoló e-mailben rögzített költség az irányadó, ebben az esetben is fenntartva a jelen pontban foglalt feltételeket.

Vásárló, a vásárlás befejezésével a „Kosár” gombra kattintva a „Pénztár” felületén, a fizetés 2. lépéseként („Szállítási mód”) alatt, a cím megadása után tájékozódhat a szállítás várható költségéről.

A szállítás várható költségét Vevő a „Szállítási feltételek” menüpontban tudj tájékozódni! Amennyiben a visszaigazoló e-mailben rögzített szállítási költség között lényegi eltérést tapasztal kérjük, jelezze részünkre az info@laptopguru.hu e-mail címen keresztül.

Szolgáltató által megadott szállítási díjak és egyéb költségek:

4.7.2. Szállítási díjak:

 • Személyes átvétel – Ingyenes:

 

Lehetőség van a megrendelést értékhatártól függetlenül, a visszaigazoló e-mailban megadott időponttól díjmentesen átvenni a 2220 Vecsés Fő út 148. címen található üzletünkben nyitvatartási időben.

Nyitvatartási idő:

Hétfő – Péntek: 09:00 – 17:00 között. Szombaton és vasárnap üzletünk Zárva tart!

Fizetési módok: készpénz, bankkártya (az utánvét kezelési költsége, ennél az átvételi módnál nincs), ill. megrendelésnél online vagy átutalásos fizetéssel.

 • Csomagjait kérheti a futárszolgálattal házhozszállítással. vagy FoxPost csomagautomatába

 • Csomagjait kérheti házhozszállítással futárszolgálattal! – 1999Ft:

Csomagjait kérheti házhozszállítással futárszolgálattal!  Szállítási partnereink:

FoxPost Zrt. , GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

Magyarországon általában a feladást követő munkanapon kerül kiszállításra a csomag. A szomszédos európai országokba 24-48 óra, a távolabbi országokba általánosságban 72-120 óra az átfutási idő. A GLS hétfőtől péntekig munkaidőben szállít.

Fizetési módok: Online fizetéssel, illetve bankszámlánkra történő előre befizetéssel lehetséges.

Az itt feltűntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák!

 • Csomagjait kérheti a FoxPost Zrt. futárszolgálattal csomagautómatába – 999Ft:

Csomagküldés AUTOMATÁBA: Az automaták a legkedvezőbb belföldi csomagküldést teszik lehetővé! Akkor használod, amikor Neked a legkényelmesebb, már másnap a címzettnél lehet, és még fenntartható is. 149 automata áll rendelkezésedre országszerte! A futárszolgálat a hozzád legközelebbi az általad választott automatába szállítja a csomagot.

Fizetési módok: Online fizetéssel, illetve bankszámlánkra történő előre befizetéssel lehetséges.

Az itt feltűntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák!

Egyéb kiszállítási lehetőségek egyéni elbírálás alapján, ebben az esetben kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az info@laptopguru.hu e-mail címen!

4.7.3. Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan

Fontos, hogy a Vásárlónak, a megrendelés elküldésével fizetési kötelezettsége keletkezik. Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a termék(ek) megrendelésekor vagy átvételekor ki tudja fizetni annak díját!

Kérjük tehát, hogy amennyiben tisztában van azzal, hogy nem tart igényt az Ön által korábban megrendelt termékre, úgy elállási szándékát a megrendelés leadását és a visszaigazoló e-mail megérkezését követően haladéktalanul, a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően jelezze részünkre! Természetesen jelen követelés, az átvétellel érvényét veszti.

Az elállási jog gyakorlását, a jelen pontban (3. pontban) foglalt rendelkezések semmilyen módon nem korlátozzák.

5. A kellékszavatosság, a termékszavatosság, a jótállás és az elállás A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alapján

 

5.1.    Kellékszavatosság

Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja.

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a webáruház hibás teljesítése esetén, a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő két évnél rövidebb határidő esetén hat hónap, de legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? *

Az Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a  www.vortexcomputer.hu  www.laptopguru.hu  webáruházban vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

5.2.    Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél – választása szerint – az 5.1. pontban meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított egy éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? *

Az Ügyfél termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

* A következő tájékoztatást kérjük, figyelmesen olvassa el! 

A Vásárló, a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet alapján, szavatossági és jótállási igények (garanciális ügyintézése) intézése során szabad döntése szerint kétféle képpen járhat el.

 • Egyik esetben a hibás terméket, a vásárlást igazoló számlával és/vagy a termék garanciajegyével (a garanciajegy elnevezés egyes gyártók termékei esetében eltérhet) együtt közvetlenül a javítószolgálathoz viheti (az egyes gyártók vonatkozásában az illetékes javítószolgálat elérhetőségei a gyártó honlapján találhatja meg) és ott érvényesítheti javítási vagy egyéb igényét.

Felhívjuk figyelmét, hogy – függetlenül attól, hogy hol vásárolta a terméket – szavatossági és jótállási igényét csak és kizárólag a javítószolgálaton keresztül vagy közvetlenül a gyártónál érvényesítheti, a VortexFoto Kft-t csak a konkrét termék illetékes javítószolgálat felé történő továbbításának kötelezettsége és lehetőségeihez mérten a Vásárló tájékoztatási kötelezettsége terheli.

 • A másik esetben a VortexFoto Kft, mint forgalmazóhoz juttatja el a hibás terméket, aki jogszabályi kötelezettségénél fogva köteles továbbítani a konkrét terméket az illetékes javítószolgálat részére.

Felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben az ügyintézési határidő hosszabb a forgalmazó (közvetítő) igénybevétele miatt annál, mintha közvetlenül a javítószolgálathoz fordult volna. Ennek megfelelően, amennyiben a Vásárló választása szerint a forgalmazóhoz küldi el a terméket a szavatossági és jótállási igények érvényesítése okán, úgy a termék megküldésével tudomásul veszi, hogy az ügyintézés idejének meghosszabbodásával és az ebből fakadó esetlegesen felmerülő kár(ok)-val kapcsolatban a VortexFoto Kft-t semmilyen felelősség nem terheli!

5.3.    Jótállás

Vonatkozó jogszabály:

A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

A jótállás tartalma és időtartama:

A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. Ha az Ügyfél a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek.

A jótállás időtartama az eladási árhoz igazodik az alábbiak szerint.

2021. január 1-jétől a kötelező jótállás alá tartozó termék árától függ, hogy hány év jótállás jár. A jótállási idő a termék árától függően 1 év, 2 év vagy 3 év lehet.

Ha a kötelező jótállás alá eső termék ára:

 1. a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

 2. b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
 3. c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)

 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén az Ügyfél:

 • elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével az Ügyfélnek okozott érdeksérelmet.

 • ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az Ügyfél – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és az Ügyfél által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt az Ügyfél a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

Ha Jótállásra vonatkozó rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a Szolgáltató részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, az Ügyfél eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles az Ügyfél által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül az Ügyfél részére visszatéríteni.

Ha Jótállásra vonatkozó rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – az Ügyfél eltérő rendelkezése hiányában -, valamint, ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján az Ügyfél nem igényli a vételár arányos leszállítását, és az Ügyfél nem kívánja a fogyasztási cikket a Szolgáltató költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles az Ügyfél által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül az Ügyfél részére visszatéríteni.

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény Szolgáltató részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – az Ügyfél eltérő rendelkezése hiányában – a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles az Ügyfél által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül az Ügyfél részére visszatéríteni.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül az Ügyfelet a jótállásból fakadó jogok az 5.1 és a 5.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak (lsd.: 3. pont), az Ügyfél Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, a 7. pontban feltüntettettek alapján.

Az e pontokban foglalt jogosultságok a Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogyasztót illetik meg.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

Jótállás feltételei, a jótállási jegy, egyéb rendelkezések:

Eladó köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát.

A jótállási jegyet közérthetően és egyértelműen, magyar nyelven kell megfogalmazni.

A jótállási jegyen fel kell tüntetni:

 • Eladó nevét, címét,

 • a fogyasztási cikk azonosítására alkalmas megnevezését és típusát, valamint – ha van – gyártási számát,
 • a gyártó nevét, címét, ha a gyártó nem azonos a vállalkozással,
 • a szerződéskötés, valamint a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának vagy – a vállalkozás vagy közreműködője általi üzembe helyezés esetén – a fogyasztási cikk üzembe helyezésének időpontját,
 • a fogyasztó jótállásból eredő jogait, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét és feltételeit, továbbá
 • az arról szóló tájékoztatást, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállási jegynek utalnia kell arra, hogy a jótállás a Fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti.

A jótállásból eredő jogok (ha van) a jótállási jeggyel érvényesíthetőek.

A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.

Fogalom meghatározás:

Gyártó: a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló, 1999. május 25-i 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk (2) bekezdés d) pontjában meghatározott gyártó.

5.4. Elállási jog gyakorlásáról szóló tájékoztatás

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől / átvételtől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”). Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 1. a terméknek,

 2. több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. A fogyasztó szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja elállási jogát.

Eladó, a Vásárló érdekében és tájékoztatási kötelezettségének eleget téve mind a megerősítő e-mailben, mind a megrendelés visszaigazolásában és a www.vortexcomputer.hu / www.laptopguru.hu webáruház felületén (olvasható és letölthető formátumban) elállási tájékoztatót mellékel, tesz közzé.

Az elállási jogról szóló tájékoztatás hiányában jogosult a fogyasztó a kézhezvételtől számított további tizenkét hónap elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

Ha Ön elállási jogával élni kíván, úgy az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát juttassa el (például elektronikus úton küldött levél formájában) az alábbi címre: rendeles@laptopguru.hu, a Kormány rendeletben- és a jelen pontban is rögzített elállási határidőn belül. Ön tehát akkor gyakorolja határidőben elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt küldi el elállási nyilatkozatát.

A határidőn túl elküldött nyilatkozat esetében a Vásárló nem jogosult elállni a szerződéstől! Felhívjuk figyelmét, hogy elállási jogát a termék átvétele előtt, a rendelés leadását követően is jogosult gyakorolni.

Fontos, az elállási jog gyakorlásához elengedhetetlen a Vásárló erre irányuló, egyértelmű – és igazolható – nyilatkozatának megtétele. Ezen nyilatkozat hiányában a Vásárló nem jogosult elállni a szerződéstől, tehát az elállási jogra alapozott igénye semmis.

Az elállási nyilatkozat megtételére javasoljuk, hogy használja a jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek III. számú mellékletét képező „Elállási nyilatkozatminta” nevű dokumentumot, melyet letölthet az alábbi https://www.laptopguru.hu/Dokumentumtár mappára kattintva.

Elállási nyilatkozatminta letöltésének és megküldésének módja, a termék visszaküldése

Elállási jog gyakorlásának menete

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére.

Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a honlapon elérhető elállási nyilatkozatmintát is.

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt, amit az alábbi https://www.laptopguru.hu/Dokumentumtár mappára kattintva letölthető, majd azt kitöltve, aláírt példányának másolatát csatolmányként, elküldi elállási nyilatkozat másolatát a szolgáltató részére, az rendeles@laptopguru.hu  e-mail címre küldendő, elektronikus levelében.

5.4.1. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

5.4.2. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

5.4.3. A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését.

5.4.4. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Fontos, hogy betartsa a fenti utasításokat és azok sorrendjét, ugyanis csak így garantálható, hogy elállási nyilatkozata a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően eljut hozzánk és, hogy ezáltal is gyakorolhatja elállási jogát, továbbá, hogy a termék gond nélkül visszaérkezzen hozzánk. Tájékoztatjuk, hogy kizárólag Az elállási nyilatkozat (annak formájától függetlenül) teljes vagy részleges hiányából, a szükséges adatok helytelen megadásából, az elállási jog jogalap nélküli- vagy jogellenes gyakorlásából, illetve, a fent megjelölt postacímtől eltérő címre történő visszaküldésből fakadó esetleges károkért és/vagy kellemetlenségekért nem áll módunkban felelősséget vállalni!

Felhívjuk figyelmét, hogy elállási nyilatkozatának közlése hiányában nem jogosult gyakorolni elállási jogát! Természetesen kérdése vagy észrevétele esetén készséggel állunk rendelkezésére megadott elérhetőségünk valamelyikén!

A fogyasztót (Vásárlót) terheli annak bizonyítása, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározott elállási és felmondási jogot a rendeletben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

Az elállás joghatásai

Ha a Vevő eláll az érvényesen létrejött szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől és a termék beérkezéstől számított 14 napon belül az Eladó visszatéríti a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is (tehát pl.: a szállítási, csomagolási díjat is). Eladó köteles a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazni. Amennyiben az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési mód utánvétes szállítás, úgy az Eladó jogosult a vételárat, ettől eltérő módon a Vásárló – regisztrációs és/vagy vásárlás során megadott bankszámlaszámára történő átutalásával visszafizetni.

A Vásárló bankszámlaszámának és egyéb adatainak hibás rögzítéséből fakadó esetleges káráért az Eladó nem tartozik felelősséggel! Az Eladó a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapja a terméket, vagy a Vevő nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Vevő köteles a terméket az Eladó részére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét (a visszaküldés díját) a Vevő köteles viselni. A VortexFoto Kft portósan küldött (utánvéttel terhelt) postai csomagokat nem vesz át, ezeket minden esetben átvétel nélkül visszairányítja a feladónak. A VortexFoto Kft mindaddig visszatarthatja az elállással érintett termék vételárát és a szállítási költséget, amíg a fogyasztó vissza nem szolgáltatta részére a terméket, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

Ha a Fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget Eladó nem köteles megtéríteni. Fogyasztó nem felel az értékcsökkenésért, ha az Eladó a 45/2014. Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének i) pontjában előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget.

Vevő kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Nem illeti meg a Vevőt az elállási / felmondási jog:

 • Olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiaci mozgások, ingadozásoktól függ.

 • Kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 • Romlandó vagy minőségét rövid ideit megőrző termékek.
 • Lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • Olyan zárt csomagolású termékek esetén, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból a védőcsomagolás felbontását követően nem küldhető vissza.
 • A nem tárgyi adathordozón nyújtott adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató az Ügyfél kifejezett, előzetes belegyezésével kezdte meg a teljesítést és az Ügyfél e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásulvételéről, hogy a teljesítést megkezdését követően elveszíti elállási jogát.
 • Összefoglalva: Az elállási jog nem korlátlan, vagyis egyes termékkörökre nem vonatkozik, élelmiszerek, kibontott csomagolású CD/DVD/szoftver, letöltött programok, a fogyasztó egyedi utasításai alapján legyártott termékek, kibontott csomagolású higiéniai termékek. Továbbá online aukciós portálokon, apróhirdetéses oldalakon, közösségi médián keresztül magánszemélytől történő rendelésnél sem illeti meg a vásárlót az elállási jog. Erről a vásárlót előzetesen tájékoztatni kell.

Az elállási jogról részletesebben a jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek II. számú mellékletét képező „Tájékoztató az elállási jogról” nevű dokumentumban olvashat.

A „Tájékoztató az elállási jogról” nevű dokumentumot megtekintheti, illetve letölthet az alábbi https://www.laptopguru.hu/Dokumentumtár mappára kattintva.

6. Adatkezelés

www.vortexcomputer.hu / www.laptopguru.hu domain néven üzemelő webáruházak adatait a VortexFoto Kft (továbbiakban: Adatkezelő) kezeli. Az adatok megadása önkéntes alapon, az érintett hozzájárulásával történik. Az adatok megadása és kezelése a megrendelés teljesítéséhez szükséges annak érdekében, hogy a megrendelések egymástól elkülönítve, azok tartalma beazonosíthatóak legyenek. Az adatkezelő a megadott adatokat 2001. évi CVIII törvény figyelembevételével kezeli, illetve tárolja. Mindent megtesz azok biztonsága és sérthetetlensége érdekében és azok kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról által előírtaknak alapján jár el.

Vásárló megrendelésével automatikusan felhatalmazást ad és egyben hozzájárul ahhoz, hogy a megadott szállítási adatokat Eladó, a megrendelt termék kiszállítását végző partnerének, a FoxPost Zrt. vagy GLS General Logistics Systems Hungary Kft. szállítócégnek a csomag kézbesítése okán továbbítsa.

A megrendelés elküldéséhez, rögzítéséhez szükséges kötelezően megadandó adatokról, a jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek 3.3. pontjában tájékozódhat.

A regisztráció során megadott adatokat, azok törlésének érintett által történő írásbeli kéréséig tároljuk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos szabályokról részletesebben a jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek I. számú mellékletét képező „Adatkezelési nyilatkozat” nevű dokumentumban olvashat.

Megrendelésével és/vagy regisztrációjával tudomásul veszi a jelen ÁSZF adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseit és a megrendeléssel illetve a megrendelt termékek kiszállításával kapcsolatos adatszolgáltatáshoz kifejezett hozzájárulását adja.

6.1. Statisztikai adatok

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, megtekintések száma stb.). Ezen adatokat az Adatkezelő kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. Az Adatkezelő által használt statisztikai eszköz a Google Analytics. A Google Analytics adatkezelési irányelvei megismerhetőek a http://www.google.com/analytics weboldalon.

6.2. Cookie-k (sütik)

Az anonim látogatóazonosító (cookie, azaz süti) egy olyan egyedi – azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat – tekintettel arra, hogy a felhasználása során a teljes IP cím tárolása nem történik meg – önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg.

A hálózat világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosítók személyes adatbázissal nem kerülnek összekapcsolásra.

A fentiek alapján, a szolgáltatás igénybevételéhez a cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban (Beállítások menüpont). Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie-ban tárolt adatok: kosár tartalma, munkamenet azonosító, elmúlt-e már 18 éves kérdésre történő válasz. A cookie-ban tárolt munkamenet azonosító az oldal bezárásáig, a további adatok a felhasználó által a saját böngészőjében történő törlésig került tárolásra.

A Felhasználó (Vásárló és Látogató), a www.vortexcomputer.hu  / www.laptopguru.hu  webáruházakban történő tartózkodásával – ráutaló magatartásával – automatikusan elfogadja jelen feltételeket és hozzájárul – egyéb erre irányuló aktus nélkül is – a cookie-k használatához.

6.3.    Megrendelés adatai

A megrendelés folyamán rögzített adatokat az Adatkezelő a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra (4 év), de – a szállítási adatok vonatkozásában – legkésőbb az érintett írásbeli kérésére történő törléséig. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az  info@laptopguru.hu e-mail címen vagy ügyfélszolgálati elérhetőségeink valamelyikén. Az adatok törlése az igény beérkezését követően 10 munkanapon belül megtörténik. Az adatbeviteli hibák javítása csak a megrendelés elküldését megelőzően lehetséges. A megrendelés elküldését követően ügyfélszolgálati elérhetőségeinken kérhető az adatbeviteli hibák javítása. Az adatbeviteli hibákból fakadó esetleges károkért az Eladó nem tartozik semmilyen felelősséggel.

7. Jogorvoslat lehetősége

Felek kijelentik, hogy minden, a szerződéssel kapcsolatos vitájukat személyes egyeztetés útján kívánják rendezni.

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

Bejegyzés a vásárlók könyvébe. 

A vásárlók könyve a Szolgáltató mindegyik üzletében elérhető. Az ide írt bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. 

Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. Az illetékes kormányhivatalok listája a www.kormanyhivatal.hu oldalon elérhető.

Eljáró hatóság: Budapesti Békéltető Testület 

A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei: ​

Címe/Posta cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Levelezési cím:1253 Budapest, Pf.: 10.
Telefon: +36 (1) 488-2131
Fax: +36 (1) 488-2186
E-mail cím: 
bekelteto.testulet@bkik.hu

Amennyiben nem a Budapesti Békéltető Testület illetékességi területéhez tartozik úgy kérjük, tájékozódjon az Önhöz legközelebbi Békéltető Testület elérhetőségéről az alábbi http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek linken keresztül.

A vonatkozó jogszabályt az alábbi http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700155.TV linken keresztül érheti el.

Bírósági eljárás: 

Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

8. Egyéb rendelkezések, információk

8.1.          Az ÁSZF feltételeket az Eladó – a vonatkozó hatályos Magyar jogszabályi rendelkezésekkel összhangban – egyoldalúan jogosult megváltoztatni, módosítani és/vagy kiegészíteni. A módosított ÁSZF az Eladó webáruházának internetes oldalain történő közzététel napján lép hatályba.

8.2.          Az Eladó webáruházának internetes oldalait látogató Vásárlók kötelesek rendszeresen tájékozódni jelen ÁSZF módosításai tekintetében. Amennyiben a Vásárló a jelen ÁSZF módosításának hatálybalépését követően továbbra is látogatja az Eladó webáruházának internetes oldalait és megrendelést ad le, azt az Eladó jogosult úgy értelmezni, hogy a Vásárló az ÁSZF módosítását elfogadta.

8.3.          A weboldalon való vásárlás feltételezi az Vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

8.4.          Eladó fenntartja magának a jogot a szerződéstől való elállásra, ha a megrendelés visszaigazolása és a szállítás teljesítése között eltelt időben Vásárló gazdasági körülményeiben olyan változások következnének be, amelyek miatt Eladó vételár követelésének megfizetése bizonytalanná válik.

8.5.          Az Eladó nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

8.6.          A www.vortexcomputer.hu  / www.laptopguru.hu webáruházakban található összes grafikai és technikai szerkezet, megjelenítés megvalósítási módozatai, valamint a termékekre, Cégünkre vonatkozó összes adat, leírás illetve kép az ezen oldalakon látható formában a VortexFoto Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonát képezi. A jogtulajdonos hozzájárulása nélkül ezek felhasználása a szerzői jogok megsértését jelenti, és jogi következményeket von maga után.

8.7.          A www.vortexcomputer.hu  / www.laptopguru.hu weboldalakra való hivatkozás során tilos úgy linket elhelyezni, hogy az valamely más oldal részeként jelenítse azt meg. Minden más esetben az oldalunkra mutató link elhelyezéséhez a VortexFoto Korlátolt Felelősségű Társaság hozzájárul.

8.8.          A VortexFoto Korlátolt Felelősségű Társaság szabadon pert indíthat bármely személy ellen, aki bármilyen módon csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik. A VortexFoto Korlátolt Felelősségű Társaság nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely látogató vagy harmadik személy rovására történt csalás vagy megtévesztés miatt.

8.9.          A z Eladó bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

8.10.       A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt vagy azt követően, az áruval . kapcsolatban kérdése merülne fel, kérdéseit a honlapon közzétett elektronikus elérhetőségeinken vagy telefonon keresztül is felteheti.

Az általunk forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Vásárló az áru átvételével nyilatkozik, hogy a termékhez tartozó használati utasítás megkapta. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt – amennyiben kötelező – a termékhez tartozó használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze elektronikus elérhetőségünkön, és mi azt rövid időn belül pótoljuk.

Fontos, hogy a használati utasítást minden esetben figyelmesen olvassák el. Az adott termék használata veszélyeket rejthet magában, a termékleírások ebben a tekintetben is segítséget nyújtanak.)

8.11.       A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján, egymás között rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, Felek kötelezik magukat, hogy elsősorban a Budapesti Békéltető Testület előtti eljárás keretében tesznek próbát a fennálló vitájuk rendezésére, amennyiben ez nem vezetett eredményre, úgy a szerződő Felek értékhatártól függően a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

8.12.     Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az ÁSZF-et és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat! Megrendelésével kijelenti, hogy a szerződés minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

8.13.     Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikusformában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. A webáruház működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

8.14.     A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Polgári törvénykönyv, a 2011. évi CXII. törvény és a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadók.

9. Szerzői jogok

 

9.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

9.2. A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

9.3. Ezen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, logóval ellátott fotók, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

Az Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek elválaszthatatlan részét képező mellékletek:

 • I számú melléklet– Adatkezelési nyilatkozat

 • számú melléklet – Tájékoztató az elállási jogról
 • számú melléklet– Elállási nyilatkozatminta

Vecsés, 2021.02.01.

VortexFoto Kft.

10. Mellékletek:

1. melléklet a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelethez

Adatkezelési nyilatkozat

Adatvédelem

A www.vortexcomputer.hu / www.laptopguru.hu  domainek alatt található webáruházak használata során a VortexFoto Kft részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben az a mindenkori szállítást végző alvállalkozója.

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat a VortexFoto Kft kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges, melyek használatához a webáruház használatával ráutaló magatartásával hozzájárul. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.

Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán magadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra, de legkésőbb az érintett kérésére történő törlésig.

Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti kizárólag írásban az info@laptopguru.hu e-mail címen.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv, és a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a VortexFoto Kft  általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

Szerzői jog

A www.vortexcomputer.hu / www.laptopguru.hu  oldalai teljes egészében szerzői jogvédelem alatt állnak. A portál bármely részét kimásolni, nyilvánossághoz közvetíteni a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül bármilyen módon tilos.

A www.vortexcomputer.hu / www.laptopguru.hu  -ra való hivatkozás során tilos úgy linket elhelyezni, hogy az valamely más oldal részeként jelenítse azt meg. Minden más esetben az oldalunkra mutató link elhelyezéséhez a VortexFoto Kft hozzájárul. Az oldalunkra mutató link elhelyezéséért, a VortexFoto Kft -t semmilyen kötelezettség nem terheli.

 

2. melléklet a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelethez

Tájékoztató az elállási jogról:

Letölthető változat

3. melléklet a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelethez

Fogyasztói elállási / Felmondási nyilatkozatminta:

Letölthető változat

Vecsés,

2021.02.01.

VortexFoto Kft.